Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52 i 81.  Zakona o zaštiti potrošača , kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Potrošač može da izjavi reklamaciju elektronskim putem, na e-mail office@originalcom.rs ili telefon 011/217-55-72. Potrošač je dužan da uz izjavu o reklamaciji dostavi dokaz o kupovini (kopija računa i garantni list).

Prodavac je dužan da da odgovor na reklamaciju najkasnije 8 dana od prijema robe, pisanim putem, elektronskim putem ili putem telefonskog razgovora. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li se prihvata ili neprihvata reklamacija, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Ukoliko se prihvati reklamacija rok za rešavanje je 30 dana za tehničku robu. Ukoliko prodavac iz tehničkih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, zatražiće od potrošača saglasnost za produženje roka za rešavanje reklamacije, nakon čega će o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestiti potrošača i navesti rok u kome će je rešiti.